Najczęściej zadawane pytania

Co to jest poręczenie wadialne?

 

Poręczenie wadium przetargowego jest jedną z form wniesienia wadium wymaganego przez zamawiającego, czyli organizatora przetargu.

Nie potrzebuję pakietu poręczeń wadialnych, chcę wystartować tylko w jednym przetargu i uzyskać tylko jedno poręczenie wadialne. Czy oferta jest skierowana także do mnie?

 

Konstrukcja usługi nierozerwalnie wiąże pakiet poręczeń wadialnych z udzielanymi w jego ramach poręczeniami do poszczególnych przetargów, nie mniej jednak nie wyklucza to możliwości uzyskania poręczenia wadium tylko do jednego przetargu – kwota pakietu jest wtedy równa kwocie poręczenia wadialnego.

Czy oferta obejmuje gwarancje należytego wykonania umowy i inne gwarancje kontraktowe?

 

Tak, Fundusz udziela także gwarancji należytego wykonania umowy i innych typów gwarancji kontraktowych.

Czy istnieje możliwość poręczenia wadium do przetargu, którego postępowanie prowadzone jest w oparciu o regulamin, a nie Ustawę PZP?

 

Poręczenia wadialne oferowane przez Fundusz mają zastosowanie głównie w przetargach prowadzonych na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, istnieje jednak możliwość poręczenie wadium do przetargu, którego postępowanie prowadzone jest w oparciu o regulamin lub inne wewnętrzne przepisy wskazane przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, pod warunkiem dopuszczenia możliwości wniesienia wadium w postaci poręczenia Funduszu.

Czy poręczenie wadialne lub poręczenie należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości będzie akceptowane przez zamawiającego?

 

Wadium w postaci poręczenia Funduszu Poręczeniowego musi być zaakceptowane przez zamawiającego, ponieważ jest to jedna z dopuszczalnych form wniesienia wadium, literalnie wymieniona w art. 97 ust. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych: “Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w (…) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).”. Do podmiotów tych zalicza się m.in. właśnie Fundusz.
Zgodnie z art. 450 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku formach, m. in. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli podmioty, do których zalicza się m.in. Fundusz.