FAQ

Home » FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 

 • Co to jest poręczenie wadialne?

  Poręczenie wadium przetargowego jest jedną z form wniesienia wadium wymaganego przez zamawiającego, czyli organizatora przetargu.
 • Nie potrzebuję pakietu poręczeń wadialnych, chcę wystartować tylko w jednym przetargu i uzyskać tylko jedno poręczenie wadialne. Czy oferta jest skierowana także do mnie?

  Konstrukcja usługi nierozerwalnie wiąże pakiet poręczeń wadialnych z udzielanymi w jego ramach poręczeniami do poszczególnych przetargów, nie mniej jednak nie wyklucza to możliwości uzyskania poręczenia wadium tylko do jednego przetargu – kwota pakietu jest wtedy równa kwocie poręczenia wadialnego.

 • Czy oferta obejmuje gwarancje należytego wykonania umowy i inne gwarancje kontraktowe?

  Fundusz na chwilę obecną nie udziela gwarancji należytego wykonania umowy i innych typów gwarancji kontraktowych, jednak rozpoczęliśmy współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które takie usługi mogą naszym klientom zaoferować. Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szerszej oferty.

 • Czy istnieje możliwość poręczenia wadium do przetargu, którego postępowanie prowadzone jest w oparciu o regulamin, a nie Ustawę PZP?

  Poręczenia wadialne oferowane przez sieć Funduszy Poręczeniowych mają zastosowanie wyłącznie w przetargach prowadzonych na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie jest więc możliwe poręczenie wadium do przetargu, którego postępowanie prowadzone jest w oparciu o regulamin lub inne wewnętrzene przepisy wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • Czy wadium w postaci poręczenia będzie akceptowane przez zamawiającego?

  Wadium w postaci poręczenia Funduszu Poręczeniowego musi być zaakceptowane przez zamawiającego, ponieważ jest to jedna z dopuszczalnych form wniesienia wadium, literalnie wymieniona w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „Wadium może być wnoszone w (…) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)”. Podmoty te, to właśnie Fundusze Poręczeniowe.

  Zaświadczenie PARP potwierdzające możliwość udzielania poręczeń wadialnych przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.